Image for North Wales Physics Teachers' Conference / Cynhadledd Athrawon Ffiseg Gogledd Cymru

North Wales Physics Teachers' Conference / Cynhadledd Athrawon Ffiseg Gogledd Cymru

Sgroliwch i lawr ar gyfer y Gymraeg.

As usual this year’s conference at Bangor will include a range of workshops, a keynote talk and the opportunity to network with colleagues teaching Physics in a variety of settings.

The timings for the day are similar to last year’s:

9.00 - 9.30 Arrival and Registration, Nantlle 205

9.30 - 9.45 Welcome and introductions, Nantlle 205

9.45 - 10.25 Talk 1 - Science and Technology in the New Curriculum, Nantlle 205

10.30 - 10.50 Talk 2 - Best Evidence Science Teaching (Introduction), Nantlle 205

10.50 - 11.15 Break - Refreshments Provided, Nantlle 205

11.15 - 12.15 Workshop A, Various locations

12.15 - 13.00 Lunch - Provided, Nantlle 205

13.05 - 14.05 Workshop B, Various locations

14.10 - 15.10 Workshop C, Various locations

15.15 - 15.30 Feedback forms and thanks, Nantlle 205

 

Talk 1: The new curriculum for the Science and Technology Area and Learning and Experience – DRAFT

Introduction to the new curriculum framework. What matters in Science and Technology, and the role of the progression steps and achievement outcomes.

Nicola Jones - Science Support and Improvement Adviser for the GwE consortia Vice Chair of the Science and Technology Area for Learning and Experience

Talk 2: Best Evidence Science Teaching (Introduction)

This session introduces a new collection of free, research evidence-informed resources for effective teaching of difficult ideas, embedded formative assessment and adaptive lesson planning in 11-14 (KS3) science. The resources are developed by the University of York Science Education Group and the Salters' Institute. A workshop looking at the resources in more detail is also available.

Peter Fairhurst - I joined the University of York Science Education Group in January 2018 as the lead physicist for a large, research informed curriculum development project called Best Evidence Science Teaching (BEST). I have taught in secondary schools in Barnsley, Guyana, Harrogate, Tadcaster and York. I have had leadership roles for Special Educational Needs, Physics (11-19), KS3 Science, and for fifteen years I led a large and successful science department in York which had a very strong focus on research informed practice.

 

Fel arfer, bydd cynhadledd eleni ym Mangor yn cynnwys amrywiaeth o weithdai, prif araith a'r cyfle i rwydweithio â chydweithwyr sy'n dysgu Ffiseg mewn amrywiaeth o leoliadau.

Mae'r amseru ar gyfer y diwrnod yn debyg i amser y llynedd:

9.00 - 9.30 Cyrraedd a Chofrestru, Nantlle 205

9.30 - 9.45 Croeso a chyflwyniadau, Nantlle 205

9.45 - 10.25 Cyflwyniad 1 - Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn y Cwricwlwm Newydd, Nantlle 205

10.30 - 10.50 Cyflwyniad 2 - Addysgu Gwyddoniaeth Tystiolaeth Orau, Nantlle 205

10.50 - 11.15 Egwyl - Darperir lluniaeth, Nantlle 205

11.15 - 12.15 Gweithdy A, Lleoliadau amrywiol

12.15 - 13.00 Cinio - Darparwyd, Nantlle 205

13.05 - 14.05 Gweithdy B, Lleoliadau amrywiol

14.10 - 15.10 Gweithdy C, Lleoliadau amrywiol

15.15 - 15.30 Ffurflenni adborth a diolch, Nantlle 205

 

Cyflwyniad 1: Y cwricwlwm newydd ar gyfer yr Ardal Gwyddoniaeth a Thechnoleg a Dysgu a Phrofiad - DRAFFT

Cyflwyniad i'r fframwaith cwricwlwm newydd. Yr hyn sy'n bwysig mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg, a rôl y camau dilyniant a chanlyniadau cyflawniad.

Nicola Jones - Ymgynghorydd Cefnogi a Gwella Gwyddoniaeth ar gyfer consortia GwE Is-gadeirydd y Maes Gwyddoniaeth a Thechnoleg ar gyfer Dysgu a Phrofiad

 

Cyflwyniad 2: Addysgu Gwyddoniaeth Tystiolaeth Orau / Best Evidence Science Teaching (BEST)

Mae'r sesiwn hon yn cyflwyno casgliad newydd o adnoddau ymchwil sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer addysgu syniadau anodd yn effeithiol, asesu ffurfiannol sefydledig a chynllunio gwersi addasol mewn gwyddoniaeth 11-14 (CA3). Datblygir yr adnoddau gan Grŵp Addysg Gwyddoniaeth Prifysgol Efrog a Sefydliad Salters. Mae gweithdy yn edrych yn fanylach ar yr adnoddau hefyd ar gael.

Peter Fairhurst - Ymunais â Grŵp Addysg Gwyddoniaeth Prifysgol Efrog ym mis Ionawr 2018 fel y prif ffisegydd ar gyfer prosiect datblygu cwricwlwm mawr, wedi'i lywio gan ymchwil, o'r enw Best Evidence Science Teaching (BEST). Rwyf wedi dysgu mewn ysgolion uwchradd yn Barnsley, Guyana, Harrogate, Tadcaster ac Efrog. Rwyf wedi cael rolau arweinyddiaeth ar gyfer Anghenion Addysgol Arbennig, Ffiseg (11-19), Gwyddoniaeth CA3, ac am bymtheng mlynedd fe wnes i arwain adran wyddoniaeth fawr a llwyddiannus yn Efrog a oedd yn canolbwyntio'n gryf iawn ar ymarfer sy'n seiliedig ar ymchwil.

 

Three workshop sessions will be available, please choose one workshop for each

Bydd tair sesiwn gweithdy ar gael, dewiswch un gweithdy ar gyfer pob un

Image removed.

 

Organised By
Anthony Clowser (North Wales PNC)
Date/Time
15 Jul 2019 09:00 to 15:30
Location
School of Education
Bangor University
Bangor
Gwynedd
Wales
LL57 2PZ
Tags
#Teaching
Invite Friends